Bestand

 
Name Carl Urban Eggerling
   
Institution Alpines Museum der Schweiz
   
Umfang 2'500 Stereoglasdias
   
Erschliessungsgrad teilweise erschlossen
   
FotografInnen Carl Urban Eggerling
   

Orte

       
    Letzte Aktualisierung 2014-02-04